Čištění vzduchovodů pro systémy ATREA - 4. část

Údržba rekuperační jednotky

Ve čtvrté části našeho dílu čištění se zaměříme na vnitřní části rekuperačních jednotek a jejich údržbu.

Běžnou údržbu – výměna filtrů, čistění vnitřku zařízení, čištění rekuperačního výměníku provádí sami uživatelé. Servisní technici jsou využíváni až při zásahu do el. částí zařízení nebo výměně částí rekuperačních jednotek. Tito technici jsou zapsáni do sítě certifikovaných firem ATREA a jejich seznam naleznete na www.atrea.cz.

Rekuperační výměník

Základní prvek, který obsahují všechny vzduchotechnické jednotky DUPLEX. Udržování rekuperačního bloku bez nečistot na površích desek zaručuje jeho funkci takových parametrů, které výrobce udává (tzn. účinnost rekuperace, tlaková ztráta bloku apod.).

Perioda doporučeného čištění výměníku je v závislosti na charakteru provozního prostředí za cca 2 - 4 let. V případě nutnosti několikrát propláchněte blok rekuperačního výměníku teplou vodou s detergentem („sapon") o teplotě vody max. 40 °C, ideálně takovou teplotou, ve které bez problémů udržíte ruce.

POZOR: výměník nikdy nečistěte přípravky, které by mohly obsahovat organická rozpouštědla – hrozí nevratné poškození výměníku! Výměník nevystavujte působení ultrafialového a slunečního záření, v případě potřeby ho skladujte v temnu.

Postup čištění:
a) Vysunutí rekuperačního výměníku tepla

Vysunutí rekuperačního výměníku tepla

b) Propláchnutí vodou

Propláchnutí vodou Propláchnutí vodou
   

c) vrátit zpět

Doporučujeme: Před zasunutím výměníků přetřít těsnění silikonovým olejem pro jeho snadnější zasunutí. Tím se zároveň zvýší pružnost samotného těsnění a prodlouží se tím jeho životnost.

Filtrační tkanina

 • Výměnu filtru (tkaniny / kazety) provádějte jen za předpokladu, že netrpíte alergickými reakcemi při styku s prachovými částicemi. Vyvarujte se výměny v přítomnosti takto citlivých osob.
 • Vlastní výměnu filtru provádějte v dobře větratelném nebo ve venkovním prostředí.
 • Před vyjmutím filtru doporučujeme připravit si neprodyšný sáček (např. papírová taška apod.) na přenesení do vhodného prostoru na výměnu a na následné uložení zanesené tkaniny (např. do komunálního odpadu).
 • Před otevřením podstropních jednotek je nutné odpojit odvod kondenzátu, v chladnějším období roku se doporučuje připravit utěrku a nádobu na zachycení zbytkového kondenzátu na dveřích jednotky.
 • Výměna se provádí v závislosti na prašnosti vnějšího prostředí v intervalu 500 až 2000 provozních hodin (pro představu - obvykle cca 2 až 3 měsíce). Doporučený interval kontroly je u ovladačů s displejem zobrazován na displeji regulátoru nebo na PC.

Postup výměny u filtrační tkaniny:

Otevřít dveře – přístup k filtračnímu rámečku s tkaninou (G4/F7) Odepnout přítlačné klipsy kovového rámečku
 1) Otevřít dveře – přístup k filtračnímu rámečku s tkaninou (G4/F7)  2) Odepnout přítlačné klipsy kovového rámečku
Vyndat rámeček s filtrační tkaninou Vrátit rámeček s novou tkaninou, přitáhnout klipsy k jednotce.
 3) Vyndat rámeček s filtrační tkaninou  4) Vrátit rámeček s novou tkaninou, přitáhnout klipsy k jednotce.

Postup výměny u filtrační kazety:

Otevřít dveře – přístup k filtrační kazetě (G4/F7) Odepnout přítlačné klipsy filtru. Vyndat použitou kazetu (výměna celého kusu).
1) Otevřít dveře – přístup k filtrační kazetě (G4/F7) 2) Odepnout přítlačné klipsy filtru. Vyndat použitou kazetu (výměna celého kusu).
Vložit novou kazetu a přitáhnout klipsy k jednotce.  
3) Vložit novou kazetu a přitáhnout klipsy k jednotce.  

Ventilátor

Hlavní hnací síla rekuperačních jednotek. Při výměně filtrů nebo kontrole vnitřních částí se průběžně vizuálně kontroluje, zda se kolo ventilátoru nezanáší a zda není potřeba vyčistit. Rychlost zanášení je dána opět prostředím, ve kterém jednotka pracuje, a pravidelností výměny filtrů.

Údržba zanesených ventilátorů je prováděna buď mechanicky kusem tkaniny, nebo v lepším případě stlačeným vzduchem. Přičemž stlačený vzduch má nesporné výhody, mezi které patří zejména

 • minimalizace poškození motoru (hrubé poškození motoru během mechanického čištění)
 • čištění včetně nepřístupných částí motoru, ke kterým by se v případě mechanického čištění vůbec nedalo dostat
 • zcela eliminuje poranění obsluhy při údržbě (obsluha vůbec nezasahuje do motoru).

Životnost ventilátorů jednotek se odvíjí primárně od motohodin a údržby ventilátoru samotného. Z praxe vyplývá, že při dodržování zásad údržby a středním vytížení, se životnost ventilátorů pohybuje okolo 10 let.

Zanešený ventilátor před čištěním

Zanešený ventilátor před čištěním

Ventilátor po vyčištění

Ventilátor po vyčištění

Čistota vnitřních částí

Při výměně filtračních tkanin nebo kazet a při každém otevření jednotky kontrolujte:

 • Čistotu odvodu kondenzátu ve dveřích popř. ve dnu jednotky. Případné ucpání odtoku by mohlo způsobit vážné komplikace.
 • Zavodnění odvodu kondenzátu, hlavně v letním a podzimním období. Pokud nebude dostatečná výška hladiny, hrozí nasávání vzduchu z kanalizace - zavodněte.
 • Stav těsnění dveří. Doporučuje se v intervalu 1x 1 roky přetřít těsnění silikonovým olejem pro prodloužení životnosti.
 • Při zanesení prachem některých sektorů zařízení vytřít slabě navlhčenou utěrkou.

Shrnutí údržby ze strany uživatelů

 • Údržba spočívá ve vizuální kontrole zařízení, v pravidelné výměně filtrů a čištění rekuperačního výměníku tepla. Vzduchové filtry měňte nejpozději dle intervalů hlášení na regulátoru. Periodu lze zkrátit, pokud prostředí, ve kterém rekuperační jednotka pracuje, je zatíženo vyšší mírou znečištění.
 • Během údržby zařízení dbejte osobní hygieny a používejte ochranné prostředky (ústní roušku, obaly na zanesené filtry).
 • Před otevřením dveří vzduchotechnické jednotky vždy odpoj zařízení od elektrického napájení (jističem, pojistkovým odpojovačem nebo vytažením vidlice ze zásuvky – pokud je takto připojeno).
 • Při údržbě zařízení dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené v návodu (kapitoly „Důležité upozornění"), dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce a používejte vhodné prostředky přístupu ke vzduchotechnickému zařízení (např. žebříky, mobilní schůdky).