Nová zelená úsporám v letech 2015 – 2021

Ukončení příjmu žádostí:  vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Nová zelená úsporám

DOTACE NA VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA DO STÁVAJÍCÍHO DOMU

PODOBLAST PODPORY C.4 – INSTALACE SYSTÉMŮ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2).

O podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů - jako např. zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy či výměna oken a dveří). Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně o 20 %.

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 % pro centrální systémy ( všechny jednotky vyráběné firmou Atrea splňují uvedený požadavek účinnosti rekuperace) a 70 % pro decentrální (lokální) systémy. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle příslušných technických norem.

Dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1 musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy a který bude vypracován dle vzoru na www.novazelenausporam.cz.

 
Podporované typy systémů:
Podoblast podpory
Typ systémuVýše podpory [Kč]
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000,- Kč
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000,- Kč

 

SVT kódy výrobků ATREA s.r.o. 
SVT128 DUPLEX 170EC5 SVT66 DUPLEX 300Easy
SVT132 DUPLEX 280ECV5 SVT5057 DUPLEX 250Easy
SVT130 DUPLEX 370EC5 SVT135 DUPLEX RA5-EC.D.CF
SVT133 DUPLEX 380ECV5 SVT136 DUPLEX RB5-EC.D.CF
SVT131 DUPLEX 570EC5 SVT137 DUPLEX RK5-EC.D.CF
SVT134 DUPLEX 580ECV5  


PODOBLAST C.5 – PODPORA NA ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO POSUDKU A ZAJIŠTĚNÍ MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY


Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

DOTACE NA VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA KDYŽ PLÁNUJETE STAVĚT

Pouze součást podpory v oblasti B.

VÝŠE PODPORY V OBLASTI B – VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ – PASIVNÍ DOMY


Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory dělí na tři podoblasti

  • B.0 – výše podpory 150 000 Kč/dům
  • B.1 – výše podpory 300 000 Kč/dům
  • B.2 – výše podpory 450 000 Kč/dům

Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

Požadované parametry v oblasti podpory B:

Sledovaný parametrOznačení [jednotky]Podoblast podpory B.0Podoblast podpory B.1 Podoblast podpory B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
- ≤ 20 ≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 120 ≤ 90 ≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U
[W.m-2.K-1]
≤ Urec ≤ Upas ≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W.m-2.K-1]
≤ 0,7*Uem,N ≤ 0,22 ≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h-1]
≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max
[°C]
≤ 27 °C ≤ 27 °C ≤ 27 °C
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] ano ano  ano


PODPORA NA ZAJIŠTĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ PRO PODOBLAST PODPORY B.0, B.1 NEBO B.2

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podpora se vztahuje také na výdaje na uskutečnění měření průvzdušnosti obálky (Blower-Door test) nebo na zajištění odborného technického dozoru stavebníka.

Maximální výše podpory činí 35 000 Kč

Pro podrobnější informace k dotačnímu programu oblast B Nová zelená úsporám 2015-2021 a k možnostem spolupráce se na nás obraťte na následujících kontaktech:

ATREA s.r.o. | DOMY ATREA T: (+420) 483 368 136 M: (+420) 608 644 650 E: domy (a) atrea tecka cz

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM S DOMY ATREA, 100 % ÚSPĚŠNOST

Zajišťujeme komplexní servis při zpracování žádostí v oblasti podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy).

DOMY ATREA mají 100 % úspěšnost získání dotace. Všechny doposud podané žádosti o dotaci, několika desítek rodinných domů v Programu Nová zelená úsporám a předchozím programu Zelená úsporám, byly kladně vyřízeny.

Ve spolupráci s našimi odbornými partnery vás provedeme celým procesem přípravy a vyřízení žádosti. Zajistíme poradenství, koncepční řešení domu včetně energetické optimalizace, individuální architektonický návrh, kompletní projektovou dokumentaci, zpracování odborného posudku a realizaci domu ve vlastním certifikovaném stavebním systému.

PRAVIDLA PRO ZÍSKANÍ PODPORY OBLAST B A PODOBLAST C.4

Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).

Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).

Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT") žadatel technické vlastnosti nedokládá.

Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů (vyplácena až po dokončení realizace opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).

U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.

Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy je 5 mil. Kč.

Na rodinný dům, který bude podpořen z oblasti B, nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C.

Žadatelem a příjemcem podpory oblasti B může být pouze první vlastník rodinného domu, a to při splnění všech ostatních podmínek Programu.

Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu oblast B, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla systému nuceného větrání při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %.

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 oblast B musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy.

CO JE RODINNÝ DŮM?


Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení" (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.). Pro účely Programu je za podlahovou plochu považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy.

Podrobné podmínky dotačního programu jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách SFŽP Nová zelená úsporám.

KDO VÁM ZPRACUJE ŽÁDOST PRO NZÚ?


Najděte si energetického specialistu a projektanta, kteří vám zpracují odborný posudek:

Splnění podmínek pro zařazení do programu musíte doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí:

  • z energetického hodnocení budovy
  • z projektové dokumentace

Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) podpory je uveden v kapitole 5 Závazných pokynů naleznete na www.novazelenausporam.cz.

Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 ke zpracování. Seznam energetických specialistů na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu naleznete na www.mpo.cz.

S firmou ATREA úzce spolupracuje firma EnergySim s.r.o. a firma Dům na Zelenou s.r.o.

Při vyhledávání zadáte kraj / druh oprávnění = „Energetická certifikace budov" / VYHLEDAT

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Seznamy autorizovaných osob jsou na internetových stránkách:

www.ckait.cz / seznam autorizovaných inženýrů a techniků
www.cka.cz / seznam autorizovaných architektů